Voorwaarden

Grafverzorging Hoog & Laag is een dienstverlenend bedrijf.

De rechtsvorm is een eenmansbedrijf.

De dienstverlening wordt aangegaan door een overeenkomst van opdracht waarbij geldt dat

 • de werkzaamheden zullen worden uitgevoerd door Grafverzorging Hoog & Laag. Het staat Grafverzorging Hoog & Laag vrij de werkzaamheden te laten uitvoeren door derden. Opdrachtnemer blijft evenwel verantwoordelijk voor de kwaliteit van het werk en het naleven van de gemaakte afspraken.
 • binnen de in het vorige punt gestelde grenzen is opdrachtnemer vrij haar werkzaamheden naar eigen inzicht in te (laten) richten en uit te (laten) voeren.
 • voor het overige zal opdrachtnemer bij het uitvoeren van de overeenkomst waar mogelijk rekening houden met de redelijke wensen van de opdrachtgever, mits dit naar haar oordeel bevorderlijk is voor een behoorlijke uitvoering van de overeenkomst.
 • opdrachtnemer neemt bij bij het aangaan van de overeenkomst een inspanningsverplichting op zich en verplicht zich derhalve de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en als zorgvuldig handelend beroepsoefenaar uit te voeren.
 • onvoorziene omstandigheden zoals weersinvloeden, vandalisme etc. die de werkzaamheden teniet doen of deels teniet doen, zijn voor risico van de opdrachtgever.
 • Grafverzorging Hoog & Laag is niet verantwoordelijk voor gebreken aan grafmonument, grafzerk of urn gedenkplaat, ontstaan door weersinvloeden (slijtage) of andere invloeden, die niet voortkomen uit de werkzaamheden gedaan door Grafverzorging Hoog & Laag.
 • contracten gesloten tussen opdrachtgever en Grafverzorging Hoog & Laag zijn voor bepaalde tijd en moeten derhalve aan het einde van de looptijd onder de dan geldende tarieven en voorwaarden opnieuw worden afgesloten.
 • betalingen dienen vooraf te worden voldaan. Bij tussentijdse beëindiging door opdrachtgever is restitutie met betrekking tot de lopende contractstermijn niet mogelijk.
 • indien Grafverzorging Hoog & Laag aantoonbaar in gebreke is gebleven, dient opdrachtgever Grafverzorging Hoog & laag in de gelegenheid te stellen deze gebreken te herstellen. Geldelijke vergoedingen zijn in bovenstaande situatie niet mogelijk.
 • Grafverzorging Hoog & Laag streeft ernaar haar werkzaamheden op de door u gekozen datum te verrichten.
 • Mocht Grafverzorging Hoog & Laag om organisatorische redenen niet in staat zijn om de werkzaamheden op de streefdatum uit te voeren, dan zal een datum in een daarvoor liggende periode worden ingepland.

%d bloggers liken dit: